Ọlájùmọ̀kẹ́ Ọlánrewájú

I'm a flag bearer of Yorùbá language and culture and a linguist in training.

Ímeèlì Ọlájùmọ̀kẹ́ Ọlánrewájú

Àṣẹ̀sẹ̀tẹ̀jáde ìròyìn látọwọ́ọ Ọlájùmọ̀kẹ́ Ọlánrewájú